logo

Ταυτότητα της εταιρείας

Η ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ άρχισε τις δραστηριότητες το 1994 και στο διάστημα αυτό, απέκτησε μια δυναμική παρουσία. Σήμερα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των Δημόσιων και Ιδιωτικών μελετών με εξειδίκευση στους ακόλουθους τομείς :

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεις  Εφαρμογής
 • Κτηματολόγιο
 • Κτιριακές Μελέτες
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Οδοποιία
 • Υδραυλικά
 • Ψηφιοποιήσεις - Χαρτογραφία

Λειτουργεί σε κτίριο 500 τ.μ. στο Μαρκόπουλο Αττικής. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, πρωτοποριακά προγράμματα λογισμικού και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στοιχεία που αποτελούν εγγύηση για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών της ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 415 .

 

Το όραμά μας

Αναπόσπαστο μέρος του οράματος της Τοποδομικής είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η ικανοποίηση των εκφρασμένων αναγκών και επιθυμιών των πελατών, των εργαζομένων, της διοίκησης, των συνεργατών, της τοπικής κοινωνίας και πολιτείας αποτελεί τον πυρήνα του συγκριτικού πλεονεκτήματος του οργανισμού.

 

Ο στόχος μας

Η σύνταξη μελετών σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα που θα ικανοποιούν τους πελάτες μας.
Η συνεχώς ανανεούμενη και εκσυγχρονιζόμενη γνώση με γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις μας σε συνδυασμό με τα πρωτοποριακά προγράμματα λογισμικού και τον άρτιο εξοπλισμό μας, αποτελούν εγγύηση για την διασφάλιση της ποιότητας στις μελέτες.

 

Πολιτική ποιότητας

Προκειμένου να επιτύχει το όραμά της, η Τοποδομική έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των εργασιών και λειτουργιών της. Αυτό το σύστημα συμπεριλαμβάνει διεργασίες και διαδικασίες που προσβλέπουν στον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω της τεκμηρίωσης κρίσιμων στοιχείων. Τα δεδομένα από την λειτουργία των διεργασιών, αλλά και την γενικότερη επίδοση του οργανισμού, αναλύονται και αξιολογούνται προκειμένου η διοίκηση να επινοήσει νέους τρόπους βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών, των εργαζομένων και της οικονομίας της.

Το άμεσο πλαίσιο των σκοπών του οργανισμού είναι:

 • Η τυποποίηση της ποιότητας των παραγωγικών διεργασιών και προϊόντων της
 • Η ανάλυση και η βελτίωση της αποδοτικότητας αυτών των διεργασιών
 • Η απόλυτη ανταπόκριση του οργανισμού στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πελάτη.
 • Η βελτίωση των διεργασιών εσωτερικής επικοινωνίας
 • Η εδραίωση ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος που προωθεί τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Τα παραπάνω είναι σε απόλυτη συμφωνία με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ISO 9001:2000 καθώς και με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

Η διοίκηση

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Ιδιότητα: Μέτοχος, Υπεύθυνος Τοπογραφικών Μελετών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Ιδιότητα: Μέτοχος, Υπεύθυνος Κτιριακών Μελετών

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμό  Γ.Ε.ΜΗ. 123188201000 είναι οι εξής :

Πρόεδρος : Αδαμάντιος Κουρέτας, τοπογράφος μηχανικός

Αντιπρόεδρος : Ανδρέας Γραμματικός, πολιτικός μηχανικός

Μέλη :
1.Ιωάννης Μαχίκας, τοπογράφος μηχανικός
2.Γεώργιος Οικονομόπουλος, τοπογράφος μηχανικός
3.Δημήτριος Κοντός, φοιτητής της Σχολής  Αγρονόμων & Τοπογράφων μηχανικών του Ε.Μ.Π.